หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" ระดับทอง
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วย นายวรวิทย์ ชนะไพริน หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” จาก นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง เพื่อเชิดชูเกียรติหน่วยงานต่างๆที่มุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารให้มีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของประเทศไทย ส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน