หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อจัดตั้ง สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 71/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 โดยกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาตะโกปิดทอง และป่าเขาเพชรน้อย ในท้องที่ ต.จรเข้สามพัน ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 1,655 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ในการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก เพื่อสร้างเป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นดำเนินการและสำรองพันธุกรรมพืชของประเทศให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศในการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน