หัวข้อข่าว
        วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ