หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “เรื่องเล่ารอบจาน นวัตกิน....ในวันเมื่อข้าวหมดหม้อ..ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก”
รายละเอียด
       
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม Food Tour : Beyond the plate เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางมุ่งสร้างสังคมผู้บริโภคอาหารอย่างยั่งยืน หัวข้อเรื่องเล่ารอบจาน “นวัตกิน...ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก” มุ่งเน้นการเผยแพร่แนวทางการใช้ประโยชน์จากพืช นำเสนอ “Living Heritage Collection” เกี่ยวกับพรรณพฤกษาภูมิปัญญาล้านนา จากพันธุกรรมพืชสู่อาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดย อาจารย์อนุวัติ เชื้อเย็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นมีการบรรยายเรื่อง “เมื่อข้าวหมดหม้อ : พฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชให้แป้ง” โดย ดร.ประทีป ปัญญาดี นักวิชาการพฤกษศาสตร์กลุ่มงานวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อ.ส.พ. กิจกรรมการสื่อสารด้านอาหารและสาธิตการปรุงอาหารจากพืชให้แป้ง การจัดแสดงพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้ความรู้ผ่านเรื่องเล่ารอบจาน โดยนายเมธี วงศ์หนัก นักวิชาการพฤกษศาสตร์ หัวหน้างานรวบรวมและจัดทำทะเบียนพืชมีชีวิต นายวิทยา ปองอมรกุล ผู้ช่วยนักวิจัย กลุ่มงานวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ และ เชฟศิริศุภมาศ ตันฑ์ทวี ผู้ก่อตั้ง Grape Wine Bar โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชภายใน หอพรรณไม้ และกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่