หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563
รายละเอียด
       
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันดินโลก ปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การฯ ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายทนงศักดิ์ ปะระไทย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ วิทยากรจากกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องกิจกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และศูนย์เกษตรอินทรีย์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่