หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
รายละเอียด
       
วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มอบหมายให้ส่วนเผยแพร่ความรู้ จัดการอบรมหลักสูตร “การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมต้น โรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย จำนวน 50 คน โดยมี นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการจัดการตัวอย่างพรรณไม้และตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรพรรณพืช รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์เข้ากับการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพืช ตลอดจนร่วมขยายผลการศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์และสร้างเครือข่ายงานด้านพฤกษศาสตร์ต่อไป โดยจัดอบรม ณ โรงเรียนบ้านแม่แก้ดน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่