หัวข้อข่าว
        ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำหรับผู้บริหารและพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยนายคณิต โพธิจินดา หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ลดความผิดพลาด ความเสียหายจากการเข้าใจเนื้อหาของกฎหมายที่คลาดเคลื่อน ลดช่องว่างการถูกร้องเรียนด้านแรงงาน โดยมีนายพนมพร ชวนอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่