หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (KPIs deployment Workshop)
รายละเอียด
       
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (KPIs deployment Workshop) เพื่อจัดทำความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยงาน และบุคคลให้สอดคล้อง รวมถึงเป็นแนวทางในการจัดทำดัชนีวัดผลสำเร็จในแต่ละระดับ เพื่อให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบูรณาการเข้ากับเป้าหมายขององค์กร โดยมี นายนิติพงศ์ คฤหโกศล ที่ปรึกษาบริษัท เค.เอ็ม. คอนซัลติ้ง คอร์เปอร์เรชั่น จํากัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ คณะผู้บริหารและพนักงานระดับหัวหน้าส่วน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่