หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.จัดศึกษาดูงาน“การเพาะขยายพันธุ์พืชและการจัดหารายได้ ประจำปี 2564”ให้แก่บุคลากร
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดศึกษาดูงาน “การเพาะขยายพันธุ์พืชและการจัดหารายได้ ประจำปี 2564” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะวิชาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อองค์กร โดยมีบุคลากร ส่วนผลิตพันธุ์พืช ส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม ส่วนขายและบริหารสินทรัพย์ และบุคลากรสำนักบริหาร จำนวน 22 คน ร่วมศึกษาดูงาน ณ สวนเพาะเลี้ยงกระบองเพชรและพืชอวบน้ำ 2 Bees Gardan และกลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่