หัวข้อข่าว
        จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารค่านิยมหลัก (วัฒนธรรมองค์กร) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารค่านิยมหลัก (วัฒนธรรมองค์กร) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนายชาญณรงค์ สุภากาศ ที่ปรึกษาบริษัท KMCC เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ พนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ VDO Conference : Cisco Webex