หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดสัมมนาการวางแผนธุรกิจภายหลังวิกฤต โควิด-19 New Business Model Post Covid-19
รายละเอียด
       
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดสัมมนาการวางแผนธุรกิจภายหลังวิกฤต โควิด-19 New Business Model Post Covid-19 ให้แก่บุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วม โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถาม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านโปรแกรม webex