หัวข้อข่าว
        องค์การฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
รายละเอียด
       
ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ให้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้อำนวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้ คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการนวัตกรรมของ องค์การฯ รุ่นที่ 2 และผู้เกี่ยวข้องด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมขององค์การฯ เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและริเริ่มนวัตกรรมบนกรอบแนวคิดแบบ Design Thinking เพื่อผลักดันการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การฯ โดยมีนายนิติพงศ์ คฤหโกศล และนายชาญณรงค์ สุภากาศ ที่ปรึกษาบริษัท KMCC จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ CISCO WEBEX