หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายละเอียด
       
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ให้พัฒนาความรู้และทักษะในด้านภาษาอังกฤษร่วมกันในการฝึกปฏิบัติงานภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริงให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่อง