หัวข้อข่าว
        สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ส่วนนโยบายและแผน และ ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers หัวข้อ การจัดทำแผนธุรกิจจัดหารายได้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร อ.ส.พ. เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ VDO Conference (Zoom Meeting)