หัวข้อข่าว
        นักวิชาการ อ.ส.พ. ให้ความรู้“ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น”
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ สำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการระบุชนิดพรรณไม้เบื้องต้น” จัดโดย ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นักศึกษาและหน่วยงานที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 11 หน่วยงาน ณ ห้องแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้