หัวข้อข่าว
        อบรมความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
       
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 32 คน จากโรงเรียนพิงครัตน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากพืช รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและเกิดความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่