หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers หัวข้อ ประเมินความเสี่ยงและการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. ประจำปี 2566
รายละเอียด
       
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผลักดันการบริหารจัดการ Core Business Enablers หัวข้อ ประเมินความเสี่ยงและการทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. แผนผู้มีส่่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากร อ.ส.พ.ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ Core Business Enablers สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ VDO Conference Zoom Meeting