หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
รายละเอียด
       
ส่วนเผยแพร่ความรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 โรงเรียนๆ ละ 100 คน โดยครั้งที่ 1 จัดอบรมแก่นักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ.เวียงแหง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 2 จัดอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงแหง อ.เวียงแหง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นำทีมโดย นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ ทั้งนี้นักเรียนได้รับความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ฝึกปฏิบัติสำรวจพรรณไม้ เก็บตัวอย่างพรรณไม้ อัดตัวอย่างพรรณไม้ เย็บตัวอย่างพรรณไม้ เรียนรู้เรื่องการทำป้ายชื่อพรรณไม้ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากพืช การสาธิตทำน้ำยาอเนกประสงค์จากมะนาว ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ พื้นที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย