หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอีโคสคูล (Eco-School)"
รายละเอียด
       
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวกนกวรรณ ชูทาน หัวหน้าส่วนเผยแพร่ความรู้ และประธานคณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการ "การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและอีโคสคูล (Eco-School)" โดยมี นางธัญธิตา สุทธิกุลบุตร ครูโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน วิทยากรผู้ช่วย อพ.สธ. และ ดร.สมยศ ศิลาล้อม นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรฯ ให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการบริหารจัดการอีโคสคูล แก่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โอกาสนี้ นายไพโรจน์ คชรินทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ VDO Conference (Zoom meeting)