ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ. จัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ขยับกาย สบายชีวา โรคาห่างไกล เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรองค์การฯ(Last update 9/27/2022)
200
2
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่องค์กรที่ยั่งยืน (Last update 9/22/2022)
203
3
อ.ส.พ. จัดอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Working Together in Team) สำหรับบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 3(Last update 9/22/2022)
183
4
อ.ส.พ. จัดอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม (Working Together in Team) สำหรับบุคลากร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รุ่นที่ 2(Last update 9/21/2022)
165
5
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เชื่อมความสัมพันธ์และร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช(Last update 9/18/2022)
186
6
อ.ส.พ. จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจวินัยและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงาน (Last update 9/16/2022)
163
7
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 5/2565(Last update 9/15/2022)
145
8
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา "90 พรรษา 9 วงศ์พรรณไม้ป่า...สืบสานตามพระราชดำริ...พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"(Last update 8/18/2022)
252
9
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 6/2565(Last update 8/17/2022)
185
10
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 4/2565(Last update 8/17/2022)
212
11
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 6/2565(Last update 8/17/2022)
190
12
ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 8/2565(Last update 8/7/2022)
256
13
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565(Last update 7/28/2022)
243
14
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565(Last update 7/27/2022)
202
15
ปลัดฯ จตุพร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (Last update 7/10/2022)
264
16
อ.ส.พ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565(Last update 6/25/2022)
254
17
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมปลูกกล้วยไม้พลูช้าง ฟื้นฟูประชากรของพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Last update 6/24/2022)
260
18
อ.ส.พ. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจ อ.ส.พ. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Last update 6/20/2022)
227
19
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565(Last update 6/14/2022)
238
20
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565(Last update 6/9/2022)
253
21
ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 6/2565(Last update 6/9/2022)
330
22
รองปลัดฯ จงคล้าย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 6/7/2022)
200
23
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565(Last update 6/2/2022)
246
24
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565(Last update 5/27/2022)
234
25
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญท่านร่วมย้อนเวลาไปสู่ยุคครีเทเชียสตอนต้น 130 ล้านปี ในงาน “ไดโนแรปเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” (Last update 5/24/2022)
342
26
ประชุมหารือแผนการต่อยอดการอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์(Last update 5/20/2022)
188
27
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 4/2565(Last update 5/20/2022)
186
28
รองปลัดฯ จงคล้าย ประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(Last update 5/11/2022)
162
29
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนางานด้านพืชและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(Last update 5/9/2022)
200
30
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนที่นำทางด้านการวิจัยและพัฒนาขององค์การสวนพฤกษศาสตร์”(Last update 5/6/2022)
192
31
อ.ส.พ. จัดอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ"(Last update 4/28/2022)
296
32
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของประเทศ (Last update 4/22/2022)
242
33
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565(Last update 4/18/2022)
154
34
ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2565(Last update 4/18/2022)
210
35
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชพื้นเมืองของประเทศ(Last update 4/11/2022)
211
36
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส(Last update 4/8/2022)
214
37
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 30 ปี แห่งการสถาปนา(Last update 4/8/2022)
210
38
อ.ส.พ. ร่วมงานเทศกาลลาบเมือง ประจำปี 2565(Last update 4/4/2022)
161
39
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ (Last update 4/1/2022)
319
40
อ.ส.พ. ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อต่อยอดการอนุรักษ์และการวิจัยพันธุ์พืชฯ ร่วมกับ สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(Last update 3/30/2022)
145
41
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2565(Last update 3/29/2022)
142
42
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565(Last update 3/22/2022)
159
43
รมว.ทส. ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 3/20/2022)
182
44
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2565(Last update 3/10/2022)
174
45
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565(Last update 3/2/2022)
162
46
ประชุม คณะทำงานยกระดับการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ (Core Business Enablers) ครั้งที่ 1/2565(Last update 3/1/2022)
265
47
อ.ส.พ. มอบชุดอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนปางไฮ(Last update 2/28/2022)
181
48
อ.ส.พ. เข้าร่วมจัดบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัย (ชาอู่หลงกลิ่นดอกมหาหงส์) ภายในงาน World Tea & Coffee Expo 2012(Last update 2/28/2022)
161
49
อ.ส.พ. สร้างสุขแก่บุคลากร จัดบรรยายธรรม "คุณธรรม จริยธรรม"(Last update 2/20/2022)
177
50
ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Last update 2/18/2022)
152
51
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 2/2565(Last update 2/17/2022)
150
52
อ.ส.พ. จัดอบรม "วินัยทางการเงิน การคลัง กับการบริหารงานการเงิน "(Last update 2/17/2022)
138
53
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2565(Last update 2/16/2022)
131
54
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการต่อยอดเชิงพาณิชย์จากผลงานวิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 2/15/2022)
155
55
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับ ใบประกาศเกียรติคุณ "Friendly Design Awards 2022"(Last update 2/13/2022)
127
56
อ.ส.พ. ให้การต้อนรับ พลตรี ทวีพูล ริมสาคร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพฯ พร้อมคณะ (Last update 2/13/2022)
110
57
อ.ส.พ. จัดกิจกรรม "ส่งเสริมสุขภาพ สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง" (Last update 2/12/2022)
113
58
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/11/2022)
152
59
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565(Last update 2/7/2022)
121
60
อ.ส.พ. จัดฝึกอบรมการปฐมพยาบาล เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/5/2022)
116
61
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2565(Last update 2/5/2022)
121
62
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก(Last update 1/26/2022)
133
63
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จับมือ กรมทรัพยากรธรณี ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางพิพิธภัณฑ์เผยแพร่ความรู้ บูรณาการต่อยอดการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และธรณีวิทยา(Last update 1/25/2022)
134
64
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565(Last update 1/25/2022)
115
65
ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานครั้งที่ 2/2556(Last update 1/20/2022)
123
66
ประชุมคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 1/2565(Last update 1/20/2022)
110
67
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565(Last update 1/19/2022)
104
68
อ.ส.พ. จัดอบรมหลักสูตร โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 1/19/2022)
103
69
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565(Last update 1/17/2022)
90
70
อ.ส.พ. มอบชุดอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโป่งแยง (Last update 1/14/2022)
91
71
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดบูธส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายในงาน Lanna Expo 2021 “กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่” (Last update 1/10/2022)
106
72
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565(Last update 1/7/2022)
99
73
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565(Last update 1/7/2022)
83
74
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และบุคลากร อ.ส.พ. ร่วมรับฟังสรุปผลจากการวิจัยในโครงการสำรวจความต้องการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดจากพืช (Last update 1/5/2022)
92
75
อ.ส.พ. ได้รับความร่วมมือจาก อสส. ส่งมาสคอต ร่วมสร้างสีสันในงาน Winter Love Garden(Last update 12/29/2021)
78
76
อ.ส.พ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2566(Last update 12/29/2021)
72
77
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมฟังธรรมเทศนา ในหัวข้อ “ธรรมสร้างสุข”(Last update 12/27/2021)
97
78
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2564(Last update 12/24/2021)
113
79
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564(Last update 12/21/2021)
94
80
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564(Last update 12/21/2021)
98
81
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับมอบชุด ATK(Last update 12/20/2021)
103
82
ผอ.อ.ส.พ. เป็นประธานเปิดการบรรยายวิชาการออนไลน์ “เรื่องเล่าเขาหินปูน จากตะกอนสู่อารยธรรม : เรื่องราวเขาหินปูน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ”(Last update 12/17/2021)
114
83
อ.ส.พ. ให้การต้อนรับ ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มแรงงานจังหวัดเชียงใหม่(Last update 12/14/2021)
116
84
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564(Last update 12/14/2021)
100
85
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2564(Last update 12/11/2021)
124
86
อ.ส.พ. จัดกิจกรรม “ปลูกไม้หายากในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติสวนพฤกษศาสตร์ระยอง”(Last update 12/11/2021)
151
87
รองปลัด ทส. เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/8/2021)
121
88
อ.ส.พ. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในฯ ครั้งที่ 5/2564(Last update 12/3/2021)
111
89
อ.ส.พ. ประชุมคณะทำงานสร้างความร่วมมือเพื่อต่อยอดการอนุรักษ์และวิจัยพันธุ์พืชในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ (Last update 12/2/2021)
97
90
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Product Design Thinking and Business Model Canvas(Last update 12/2/2021)
101
91
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด“กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค ภาคเหนือและภาคตะวันออก เบื่อเขา…เราไประยองฮิ”(Last update 11/29/2021)
96
92
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” (Last update 11/26/2021)
84
93
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564(Last update 11/24/2021)
92
94
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564(Last update 11/24/2021)
98
95
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564(Last update 11/24/2021)
83
96
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมการดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด อ.ส.พ.(Last update 11/20/2021)
115
97
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมบูธจำหน่าย ต้นไม้ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ภายในงาน WINTER GREEN GARDEN 2021(Last update 11/20/2021)
109
98
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ 3/2564(Last update 11/20/2021)
101
99
ประชุมเปิดตรวจสอบ ประจำปี 2565(Last update 11/20/2021)
97
100
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าหารือกับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และคลังจังหวัดเชียงใหม่(Last update 11/20/2021)
80
101
การบรรยายพิเศษ NPAT Nature Talk ครั้งที่ 19 (Last update 11/19/2021)
93
102
อ.ส.พ. ประชุมการปรับปรุงโครงสร้าง อัตรากำลัง และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 11/16/2021)
89
103
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564(Last update 11/12/2021)
102
104
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 11/12/2021)
81
105
ประชุมคณะทำงานกำกับนโยบายทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Committee) ครั้งที่ 5/2564(Last update 11/5/2021)
105
106
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564(Last update 10/29/2021)
107
107
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564(Last update 10/26/2021)
115
108
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 10/21/2021)
160
109
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564(Last update 10/20/2021)
148
110
อ.ส.พ. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร์ (Last update 10/20/2021)
100
111
ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564(Last update 10/18/2021)
252
112
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 1/2564(Last update 10/12/2021)
115
113
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 10/12/2021)
96
114
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 10/11/2021)
174
115
เราชาว อ.ส.พ. ยินดีต้อนรับ คุณพรชัย หาญยืนยงสกุล รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง(Last update 10/8/2021)
171
116
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมการแถลงข่าวผลงานของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2564(Last update 10/4/2021)
150
117
ผู้อำนวยการสำนักบริหารให้การต้อนรับ นายกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ (Last update 10/4/2021)
91
118
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564(Last update 10/1/2021)
89
119
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ แนวคิดการจัดนิทรรศการเสมือนจริง โดยการสื่อความหมายด้วยสื่อผสมในรูปแบบ next normal(Last update 9/30/2021)
115
120
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564(Last update 9/22/2021)
121
121
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 9/22/2021)
101
122
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564(Last update 9/20/2021)
128
123
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 8/27/2021)
519
124
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 8/26/2021)
141
125
อ.ส.พ. จัดการอบรมออนไลน์ การสื่อความหมายในบริบทด้านการท่องเที่ยวและบริการ (Last update 8/26/2021)
150
126
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูประชากรของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์(Last update 8/19/2021)
148
127
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา (Last update 8/10/2021)
148
128
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(Last update 8/6/2021)
151
129
อ.ส.พ. ร่วมกันจัดทำโครงการ "ชาวสวนพฤกษ์ปันน้ำใจสร้างสุข"(Last update 7/20/2021)
212
130
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน(Last update 7/20/2021)
219
131
อ.ส.พ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(Last update 6/11/2021)
350
132
องค์การฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)(Last update 6/9/2021)
597
133
อ.ส.พ. จัดสัมมนาการวางแผนธุรกิจภายหลังวิกฤต โควิด-19 New Business Model Post Covid-19(Last update 6/4/2021)
307
134
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564(Last update 5/31/2021)
377
135
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารค่านิยมหลัก (วัฒนธรรมองค์กร) องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/17/2021)
325
136
ครบรอบ 29 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 4/9/2021)
297
137
อ.ส.พ.ร่วมงานเทศกาลลาบเมือง 64(Last update 4/5/2021)
365
138
อ.ส.พ. จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ด้านการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Last update 4/5/2021)
249
139
อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืชในงานส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0(Last update 3/29/2021)
330
140
ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมชมมาตรฐานการให้บริการและแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ (Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA)(Last update 3/29/2021)
257
141
ผอ.อ.ส.พ ร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกสถานที่ ครั้งที่ 2/256(Last update 3/29/2021)
238
142
อ.ส.พ.จัดศึกษาดูงาน“การเพาะขยายพันธุ์พืชและการจัดหารายได้ ประจำปี 2564”ให้แก่บุคลากร(Last update 3/29/2021)
261
143
คณะจากสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 19 เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/22/2021)
274
144
เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Last update 3/17/2021)
360
145
อ.ส.พ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (KPIs deployment Workshop)(Last update 3/16/2021)
625
146
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(Last update 3/12/2021)
321
147
อ.ส.พ. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการตัวอย่างพรรณไม้สำหรับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” (Last update 3/12/2021)
287
148
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน(Last update 3/11/2021)
273
149
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน นำนักท่องเที่ยวโครงการ Season of North เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/23/2021)
348
150
อ.ส.พ.จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563(Last update 12/17/2020)
384
151
กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน เตรียมพร้อมส่งมอบ"ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564" (Last update 12/17/2020)
298
152
อ.ส.พ. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “เรื่องเล่ารอบจาน นวัตกิน....ในวันเมื่อข้าวหมดหม้อ..ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก”(Last update 12/14/2020)
391
153
ผอ.อ.ส.พ. ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563(Last update 12/9/2020)
405
154
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการ “เยาวชนคนดีและรัฐวิสาหกิจร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3(Last update 12/9/2020)
478
155
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารตลาดจริงใจ Farmers Market (Last update 11/24/2020)
284
156
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 10/2563 (Last update 11/16/2020)
260
157
ประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทย ภายในสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/3/2020)
297
158
ร่วมแสดงความยินดี 60 ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3(Last update 11/3/2020)
269
159
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมพิธีเปิดงาน Chiangmai Botanic Garden 2020(Last update 11/2/2020)
266
160
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 9/2563 (Last update 11/2/2020)
299
161
Thai PBS นำผู้ชมรายการสารคดี “เพื่อนหนูอยู่ป่า” เข้าร่วมกิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/27/2020)
210
162
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาณาจักรพืชและความหลากหลายของระบบนิเวศ (Last update 10/27/2020)
206
163
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563(Last update 10/19/2020)
242
164
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563(Last update 10/19/2020)
179
165
ผอ.อ.ส.พ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการศึกษารูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/19/2020)
190
166
อ.ส.พ. ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563(Last update 10/14/2020)
189
167
อ.ส.พ. ร่วมกับโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563(Last update 10/9/2020)
263
168
ทส. ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 10/9/2020)
195
169
ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 19 ปี(Last update 10/6/2020)
162
170
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี(Last update 10/6/2020)
236
171
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563(Last update 10/2/2020)
136
172
อ.ส.พ. จัดโครงการ KM Day Let’s Learn Together(Last update 9/30/2020)
217
173
จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์”(Last update 9/22/2020)
158
174
อ.ส.พ. ทางเข้าร่วมกิจกรรมและวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5(Last update 9/22/2020)
166
175
สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมจัดบูธส่งเสริมการการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายในงาน "เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ แอ่วเหนือม่วนใจ๋ใครๆ ก็รัก 2020"(Last update 9/22/2020)
141
176
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 8/2563 (Last update 9/22/2020)
194
177
ผอ.อ.ส.พ. เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/18/2020)
313
178
อ.ส.พ. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/16/2020)
150
179
รมว.ทส. เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”(Last update 9/16/2020)
156
180
ผู้ตรวจราชการ ทส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.ส.พ.(Last update 9/9/2020)
142
181
อ.ส.พ.จัดอบรม การซ้อมแผนดับเพลิง อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น(Last update 8/31/2020)
288
182
กรมทหารราบที่ 7 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 8/27/2020)
319
183
อ.ส.พ. จัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการขอเพิกถอนพื้นที่และการขอใช้พื้นที่(Last update 8/27/2020)
99
184
นักเรียน บยส. รุ่นที่ 24 ร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 8/25/2020)
114
185
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร ให้การต้อนรับนายสมเจตน์ พรหมบุญตา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์(Last update 8/24/2020)
86
186
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 7/2563 (Last update 8/24/2020)
139
187
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563(Last update 8/11/2020)
85
188
ประชุมชี้แจงการออกผังแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขั้นสุดท้าย(Last update 8/6/2020)
254
189
ผอ.อ.ส.พ. นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรองค์การฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล (Last update 8/6/2020)
125
190
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสวนพฤกษศาสตร์(Last update 8/3/2020)
73
191
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 6/2563 (Last update 8/3/2020)
121
192
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563(Last update 7/31/2020)
127
193
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(Last update 7/24/2020)
57
194
ผอ.อ.ส.พ. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563(Last update 7/22/2020)
72
195
ผอ.อ.ส.พ. ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่(Last update 7/16/2020)
169
196
ผอ.อ.ส.พ. กล่าวเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม(Last update 7/14/2020)
113
197
ผอ.อ.ส.พ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(Last update 7/14/2020)
109
198
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว (Last update 7/13/2020)
158
199
อ.ส.พ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม(Last update 7/9/2020)
185
200
ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 7/2/2020)
133
201
ประชุมร่างตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2563(Last update 7/2/2020)
102
202
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ video conference(Last update 6/22/2020)
84
203
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองตลาดอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) (Last update 6/17/2020)
197
204
ผอ. อ.ส.พ. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 6/17/2020)
116
205
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2563 (Last update 6/9/2020)
127
206
ทสจ.เชียงใหม่ เข้าตรวจความพร้อมพื้นที่ให้บริการของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 6/1/2020)
129
207
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ video conference(Last update 5/29/2020)
190
208
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว”(Last update 5/22/2020)
161
209
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่ 5/2563(Last update 5/13/2020)
255
210
ผอ.อ.ส.พ. ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดสวนพฤกษศาสตร์ภายใต้สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 5/12/2020)
143
211
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (Last update 5/7/2020)
220
212
ประชุมผู้บริหาร ทส. นอกสถานที่ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง(Last update 4/30/2020)
151
213
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ video conference(Last update 4/30/2020)
160
214
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 3/2563 (Last update 4/22/2020)
153
215
ประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ทส. ครั้งที่ 3/2563 (Last update 4/22/2020)
139
216
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายอำเภอแม่ริมคนใหม่ (Last update 4/14/2020)
259
217
วันคล้ายวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี (Last update 4/8/2020)
209
218
รองปลัด ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมนำกำลังพลหน่วยเสือไฟอุทัยธานี เข้าปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/5/2020)
182
219
ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าท่ี่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/5/2020)
189
220
ส่งมอบกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับไฟป่าองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/3/2020)
205
221
ผอ.อ.ส.พ. ติดตามสถานการณ์ไฟป่าภายในเขตพื้นที่ของสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/31/2020)
173
222
ผอ.อ.ส.พ. ประชุมวาระเร่งด่วนเพิ่มมาตรการป้องกันวิฤกตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19(Last update 3/19/2020)
125
223
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดอบรมบุคลากร ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัส COVID-19(Last update 3/18/2020)
220
224
รฟม. ปลูกป่าสร้างออกซิเจนคืนสู่ธรรมชาติภายในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 3/17/2020)
169
225
อ.ส.พ. เข้าร่วมกิจกรรมวันช้างไทย ประจำปี 2563(Last update 3/11/2020)
166
226
เจ้าเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุรี สปป.ลาว เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าฯ(Last update 3/7/2020)
354
227
รมว.ทส. ร่วมกิจกรรม ท็อปชวนทอล์ค “การสื่อสารปัญหาฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ”(Last update 3/6/2020)
144
228
คณะกรรมาธิการ ทส. วุฒิสภา ศึกษาดูงานการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ อ.ส.พ.(Last update 3/5/2020)
181
229
เลขานุการ รมว.ทส. เยี่ยมชมการดำเนินงานของ องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/3/2020)
124
230
ททท. โฮจิมินห์ นำ Blogger จากประเทศเวียดนามเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/29/2020)
236
231
พระญาติจักรพรรดิฮิโรฮิโตเข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 2/29/2020)
122
232
อบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 25 ประจำปี 2563(Last update 2/19/2020)
107
233
Botanic Trail Run 2020 Season 1 @ Love Trail Duo Challenge(Last update 2/19/2020)
121
234
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มช. จัดเสวนา PM2.5 ภัยร้ายใกล้ตัวควบคุมได้ด้วยตัวเรา (Last update 2/13/2020)
222
235
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2563(Last update 2/7/2020)
166
236
เสวนา “พืชสัตว์รุกรานต่างถิ่นในแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ”(Last update 2/7/2020)
155
237
เปิดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก จังหวัดระยอง ประจำปี 2563(Last update 2/7/2020)
118
238
อ.ส.พ. ร่วมงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ จังหวัดเชียงใหม่(Last update 2/4/2020)
135
239
การศึกษาดูงานด้านการจัดแสดงพันธุ์พืชฯของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2563(Last update 1/31/2020)
128
240
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 1/2563(Last update 1/22/2020)
116
241
ผอ.อ.ส.พ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ผวจ.เชียงใหม่ และ แสดงความยินดีกับ ทสจ.ชม. คนใหม่(Last update 1/17/2020)
161
242
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 1/17/2020)
148
243
อ.ส.พ.ร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรพืช ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล(Last update 1/11/2020)
230
244
อ.ส.พ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Last update 1/11/2020)
153
245
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2563(Last update 1/6/2020)
206
246
พ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดงาน Botanic Festival 2020 (Last update 1/6/2020)
163
247
อ.ส.พ.ร่วมมอบความสุขปีใหม่ 2563 ให้คนไทย (Last update 1/6/2020)
133
248
การประปานครหลวงถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 1/6/2020)
200
249
คณะเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์(Last update 1/6/2020)
90
250
อ.ส.พ.จัดอบรมศาสตร์การเลี้ยงดินด้วยการห่มดินของในหลวงรัชกาลที่ 9(Last update 1/6/2020)
149
251
ต้อนรับเจ้าหน้าป่าไม้ จากประเทศภูฎาน(Last update 12/27/2019)
145
252
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง พันธุ์ไม้ท่องถิ่นและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(Last update 12/27/2019)
120
253
ประชุมเตรียมการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มนํ้าโลก ประจำปี 2563(Last update 12/27/2019)
106
254
อ.ส.พ.ร่วมมอบความสุขปีใหม่ 2563 ให้คนไทย(Last update 12/27/2019)
193
255
การประปานครหลวงถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบภายในแก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/27/2019)
117
256
อบรมโครงการ คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 12/27/2019)
131
257
อ.ส.พ.จัดอบรมศาสตร์การเลี้ยงดินด้วยการห่มดินของนายหลวงรัชกาลที่ 9(Last update 12/27/2019)
150
258
อ.ส.พ.จัดประชุมประชาคม มติเห็นชอบให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้าดำเนินการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันตก (สุพรรณบุรี) ในพื้นที่ได้อย่างเป็นเอกฉันท์(Last update 12/27/2019)
134
259
อ.ส.พ. จัดกิจกรรม วันวิสาขบูชา(Last update 5/9/2017)
162
260
อ.ส.พ. ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ(Last update 5/8/2017)
101
261
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560(Last update 5/5/2017)
118
262
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 (Last update 5/5/2017)
82
263
การประชุมสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์(Last update 4/28/2017)
122
264
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2560(Last update 4/28/2017)
97
265
อ.ส.พ. จัดการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ ERP(Last update 4/28/2017)
102
266
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงาน อ.ส.พ.(Last update 4/24/2017)
95
267
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพ่อเมืองเชียงใหม่(Last update 4/19/2017)
166
268
มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคลากร อ.ส.พ. รุ่นบุกเบิกรักองค์กร(Last update 4/10/2017)
214
269
เปิดงานครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/10/2017)
108
270
8 เมษายน 2560 วันแห่งความยินดี ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/10/2017)
140
271
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560(Last update 4/10/2017)
103
272
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 3/2560(Last update 3/31/2017)
264
273
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงานและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2560(Last update 3/30/2017)
111
274
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 3/2560(Last update 3/30/2017)
350
275
Make Mind by Heart ปั้นหัวใจด้วยฝีมือ(Last update 3/24/2017)
146
276
อ.ส.พ. ร่วมงานสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี 2560(Last update 3/24/2017)
89
277
อ.ส.พ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"(Last update 3/21/2017)
305
278
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง(Last update 3/16/2017)
107
279
จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10(Last update 3/13/2017)
282
280
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศตส.ทส.)(Last update 3/13/2017)
116
281
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560(Last update 3/6/2017)
128
282
อ.ส.พ. ถวายใบโพธิ์ทองเป็นพระราชกุศล(Last update 3/6/2017)
116
283
อ.ส.พ. จัดสัมมนาอบรมด้านการบริหารจัดการภายในสำหรับผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง(Last update 3/3/2017)
128
284
อ.ส.พ.จัดอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่า(Last update 3/1/2017)
113
285
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2560(Last update 2/28/2017)
130
286
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 2/28/2017)
108
287
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 41(Last update 2/9/2017)
177
288
รัฐมนตรีสาธารณรัฐเซเชลส์ เยี่ยมชมองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 1/25/2017)
270
289
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2560 (Last update 1/20/2017)
451
290
รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานของ อ.ส.พ(Last update 1/19/2017)
265
291
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมแถลงข่าว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เชิญร่วมงาน วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกประจำปี 2560 (Last update 1/19/2017)
142
292
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น (Last update 1/19/2017)
431
293
อ.ส.พ.ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นในร่างข้อบังคับ อ.ส.พ.(Last update 1/16/2017)
166
294
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 1/16/2017)
192
295
อ.ส.พ. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ทำเนียบรัฐบาล(Last update 1/16/2017)
125
296
เปิดงานกีฬาสามัคคีสวัสดีปีใหม่ ชาว อ.ส.พ.(Last update 1/9/2017)
200
297
รอง ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงาน Botanic Festival 2017 “ปลูกสวนงาม ตามรอยพ่อ”(Last update 12/24/2016)
198
298
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 11/2559(Last update 12/23/2016)
216
299
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย "7 ทศวรรษ พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”(Last update 12/9/2016)
388
300
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อ กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน(Last update 12/5/2016)
219
301
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการ “วิถีพอเพียงตามรอยพ่อ”(Last update 12/3/2016)
178
302
อ.ส.พ. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9(Last update 12/3/2016)
215
303
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559(Last update 12/3/2016)
126
304
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช(Last update 12/2/2016)
176
305
รัชกาลที่ 10 ทรงพระเจริญ(Last update 12/2/2016)
429
306
เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 11/30/2016)
96
307
เปิดเทศกาลท่องเที่ยว “ห่มหมอก กอดหนาว ดูดาวบนภู”(Last update 11/28/2016)
175
308
สมาคมจีนเตี้ยอัน เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/28/2016)
163
309
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช(Last update 11/25/2016)
159
310
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”(Last update 11/22/2016)
149
311
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Last update 11/20/2016)
145
312
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 10/2559(Last update 11/18/2016)
148
313
ปรึกษาการพัฒนาส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว(Last update 11/17/2016)
157
314
Pong Yaeng Trail 2016 ตามรอยพระบาทเจ้าพ่อหลวง ตามรอยโป่งแยงเทรล(Last update 11/12/2016)
235
315
อ.ส.พ. จัดอบรมถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์(Last update 11/4/2016)
173
316
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช(Last update 11/3/2016)
150
317
เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 10/30/2016)
303
318
เยี่ยมชมเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้(Last update 10/29/2016)
222
319
การสัมมนาพัฒนาบุคลากร เรื่อง การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการบริหารโครงการ(Last update 10/26/2016)
234
320
บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ถวายขันธ์ 5(Last update 10/21/2016)
265
321
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช(Last update 10/21/2016)
333
322
อ.ส.พ. ร่วมถวายความอาลัย(Last update 10/20/2016)
165
323
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 9/2559(Last update 10/19/2016)
122
324
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์(Last update 10/14/2016)
224
325
เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช(Last update 10/13/2016)
142
326
โครงการพัฒนาเครื่องดื่มจากพืชในท้องถิ่น (Beverage Development from Native Plants) ในปีงบประมาณ 2559-2560 (Last update 10/11/2016)
220
327
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ อ.ส.พ.(Last update 9/30/2016)
176
328
พิธีลงนามสัญญาจ้างนายไพโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 9/30/2016)
251
329
อ.ส.พ. จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2559(Last update 9/30/2016)
161
330
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สานพลังประชารัฐ จับมือพันธมิตรลงนาม MOU หนุนเยาวชนไทยผลิตต้นแบบธุรกิจสร้างสรรค์ “Startup Innovation for New Gen”(Last update 9/29/2016)
197
331
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก สู่ภาคตะวันออก(Last update 9/26/2016)
197
332
คณะกรรมการ อ.ส.พ. ร่วมประชุมให้คำปรึกษาการดำเนินงานของ อ.ส.พ.(Last update 9/23/2016)
288
333
อ.ส.พ. จัดอบรม ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล(Last update 9/21/2016)
247
334
อ.ส.พ.จัดกิจกรรม “ปลูกแฝก สร้างฝาย ถวายองค์ราชัน”(Last update 9/21/2016)
270
335
เยี่ยมชมและศึกษาการจัดการสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/14/2016)
201
336
เยี่ยมชมคุณค่าความงามแห่งพรรณไม้ไทย(Last update 9/10/2016)
207
337
สถาบันการศึกษาร่วมกิจกรรม “พฤกษา พาเพลิน”(Last update 9/10/2016)
268
338
เยี่ยมชมพรรณไม้ไทยหายาก(Last update 9/10/2016)
213
339
ทีมงานส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ร่วมกันเป็นวิทยากรดูแลต้อนรับนำชมสวนฯ ให้แก่คณะที่เข้าชม(Last update 9/2/2016)
136
340
เยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณพืช(Last update 8/31/2016)
130
341
คณะศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช (Last update 8/29/2016)
185
342
เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช (Last update 8/26/2016)
232
343
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 7/2559(Last update 8/26/2016)
186
344
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดการประชุมวิชาการระดับประเทศด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน “พฤกษศาสตร์พื้นบ้านไทย มองไกลสู่อนาคต”(Last update 8/25/2016)
384
345
ศึกษาดูงานด้านการเก็บรักษาพันธุ์พืช(Last update 8/20/2016)
182
346
การอบรมให้ความรู้ "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540"(Last update 8/19/2016)
327
347
คณะครูและนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์(Last update 8/18/2016)
409
348
อ.ส.พ. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล(Last update 8/15/2016)
136
349
คณะนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช(Last update 8/9/2016)
140
350
(Last update 8/9/2016)
64
351
พระอาจารย์หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป แห่งวัดอรัญวิเวก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รับนิมนต์มาโปรดแผ่เมตตาให้โอวาทธรรมแก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (Last update 8/9/2016)
523
352
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปั่นปลูกปรง ถวายองค์ราชินี 84 พรรษา"(Last update 8/6/2016)
244
353
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559(Last update 8/5/2016)
184
354
ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการบริหารจัดการพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน (Last update 8/5/2016)
133
355
อ.ส.พ.เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามกลไกการชดเชยตอบแทนคุณค่าของระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำสา (Last update 8/5/2016)
144
356
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2559(Last update 8/2/2016)
150
357
อ.ส.พ.ร่วมจัดนิทรรศการในงานแถลงผลการดำเนินงานของ ทส.(Last update 5/12/2016)
261
358
คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณพัฒนา เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (Last update 5/3/2016)
471
359
อ.ส.พ. ร่วมงานส่งเสริมการขาย จากภาคเหนือสู่ภาคใต้(Last update 5/3/2016)
129
360
องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดสัมมนาทบทวนแผนและทิศทางการพัฒนาองค์กร (Last update 4/28/2016)
133
361
ผลการแข่งขันลาบเมืองและประกวดเจดีย์ทราย ในงาน ม่วนอกม่วนใจ๋ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ(Last update 4/20/2016)
190
362
อ.ส.พ. รับมอบเกียรติบัตร โครงการลด คัดแยก ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย(Last update 4/20/2016)
209
363
อ.ส.พ.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน มหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 41 ประจำปี 2559(Last update 4/11/2016)
184
364
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 4/2559(Last update 4/11/2016)
165
365
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและภูมิสถาปัตย์ ครั้งที่ 4/2559(Last update 4/11/2016)
237