ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 10/21/2021)
2
2
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564(Last update 10/20/2021)
6
3
อ.ส.พ. ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุนสภาผู้แทนราษฎร์ (Last update 10/20/2021)
1
4
ประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564(Last update 10/18/2021)
8
5
ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผู้บริหารระดับสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 1/2564(Last update 10/12/2021)
12
6
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและกำกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 10/12/2021)
10
7
ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 10/11/2021)
15
8
เราชาว อ.ส.พ. ยินดีต้อนรับ คุณพรชัย หาญยืนยงสกุล รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง(Last update 10/8/2021)
14
9
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมการแถลงข่าวผลงานของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรอบปี 2564(Last update 10/4/2021)
18
10
ผู้อำนวยการสำนักบริหารให้การต้อนรับ นายกฤษณะ ละไล พิธีกรรายการ กฤษณะทัวร์ยกล้อ (Last update 10/4/2021)
19
11
กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564(Last update 10/1/2021)
18
12
การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ แนวคิดการจัดนิทรรศการเสมือนจริง โดยการสื่อความหมายด้วยสื่อผสมในรูปแบบ next normal(Last update 9/30/2021)
24
13
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564(Last update 9/22/2021)
46
14
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 9/22/2021)
39
15
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและกำกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2564(Last update 9/20/2021)
37
16
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต แด่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 8/27/2021)
80
17
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564(Last update 8/26/2021)
46
18
อ.ส.พ. จัดการอบรมออนไลน์ การสื่อความหมายในบริบทด้านการท่องเที่ยวและบริการ (Last update 8/26/2021)
44
19
อ.ส.พ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูประชากรของพรรณไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์(Last update 8/19/2021)
53
20
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา (Last update 8/10/2021)
49
21
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(Last update 8/6/2021)
38
22
อ.ส.พ. ร่วมกันจัดทำโครงการ "ชาวสวนพฤกษ์ปันน้ำใจสร้างสุข"(Last update 7/20/2021)
91
23
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน(Last update 7/20/2021)
92
24
อ.ส.พ.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและสหกิจศึกษา กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(Last update 6/11/2021)
157
25
องค์การฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)(Last update 6/9/2021)
160