จัดการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร (Administrator)

1 อัพเดทส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ อัพเดท
  อัพเดทจัดการข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกเข้าสู่ระบบ
  อัพเดทจัดการข่าวกิจกรรม คลิกเข้าสู่ระบบ
  อัพเดทจัดการบทความที่น่าสนใจ คลิกเข้าสู่ระบบ
  อัพเดทจัดการข่าวประกวดราคา คลิกเข้าสู่ระบบ
  อัพเดทจัดการข่าวสมัครงาน คลิกเข้าสู่ระบบ
     
2 อัพเดทคำสั่งและประกาศ  
  คำสั่ง  
  คำสั่งคณะกรรมการ คลิกเข้าสู่ระบบ
  คำสั่งคณะอนุกรรมการ คลิกเข้าสู่ระบบ
  คำสั่ง อ.ส.พ. คลิกเข้าสู่ระบบ
  อัพเดทประกาศ  
  เรื่องทั่วไป คลิกเข้าสู่ระบบ
  บริหารและดำเนินงาน คลิกเข้าสู่ระบบ
  การจัดซื้อจัดจ้าง คลิกเข้าสู่ระบบ
  รับสมัครงาน คลิกเข้าสู่ระบบ
     
3 อัพเดทกฎระเบียบข้อบังคับ  
  กฏหมายจัดตั้งองค์กร  
  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ  
  - ด้านกรรมการ คลิกเข้าสู่ระบบ
  - ด้านบุคลากร คลิกเข้าสู่ระบบ
  - ด้านการเงิน คลิกเข้าสู่ระบบ
  - ด้านการดำเนินงาน คลิกเข้าสู่ระบบ
  ระเบียบข้อบังคับ  
 

- ข้อบังคับองค์การ

คลิกเข้าสู่ระบบ
  - ระเบียบองค์การ คลิกเข้าสู่ระบบ
4 อัพเดทผลการดำเนินงานองค์การ  
  รายงานผลการดำเนินงาน คลิกเข้าสู่ระบบ
  - รายงานผลดำเนินงาน การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลง (Tris) คลิกเข้าสู่ระบบ
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
  รายงานฐานะทางการเงิน คลิกเข้าสู่ระบบ
  รายงานประจำปี คลิกเข้าสู่ระบบ
  อัพเดทข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ คลิกเข้าสู่ระบบ
5 อัพเดทรายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.  
  รายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คลิกเข้าสู่ระบบ
     
6 อัพเดทข่าวสารสวนพฤกษศาสตร์สาขา  
  สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น คลิกเข้าสู่ระบบ
  สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ คลิกเข้าสู่ระบบ
  สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย คลิกเข้าสู่ระบบ
  สวนพฤกษศาสตร์ระยอง คลิกเข้าสู่ระบบ