หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร e-Learning ภาษาอังกฤษ
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ส่วนทรัพยากรมนุษย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร e-Learning ภาษาอังกฤษโดยมีวิทยากรจาก บริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด มาแนะนำวิธีการใช้งาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มาจากประชาคมอาเซียน (AEC) ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ