หัวข้อข่าว
        ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2563
รายละเอียด
       
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ พลเอก ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ นายพลภัทร สีแดง นายเต็มภาคย์ ภัทรรัชต์ภาคย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่