หัวข้อข่าว
        ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดนิทรรศการพรรณไม้พระราชทานนาม พรรณไม้เทิดพระนาม และนำผลงานวิจัยจากพืชสกุลมหาหงส์ ร่วมจัดแสดงภายในงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 “ประเทศไทย 4.0 : พัฒนาชาติด้วยนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีสถาบันการศึกษาจากภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแข่งขันทางวิชาการ และนิทรรศการที่น่าสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดงานมีระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่