หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
รายละเอียด
       
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ส่วนทรัพยากรมนุษย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผน ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายองค์การฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่คณะทำงานการจัดการความรู้และนวัตกรรม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่