หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เพื่อการขอเพิกถอนพื้นที่และการขอใช้พื้นที่
รายละเอียด
       
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ สัมมนารับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อประกอบการเพิกถอนพื้นที่และการขอใช้พื้นที่ของ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ โดยมี นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม นางวิภาพร อินทรศรี ผู้แทนประชาชนบ้านแม่แมะ หมู่ 9 ตำบลแม่แรม นางสาวกิตินันท์ ปัญญาพร ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง และนายบรรพต รัตนดิลกกุล ผู้ใหญ่บ้านแม่สาน้อย หมู่ 10 ตำบลโป่งแยง และสมาชิกชุมชนเข้าร่วมสัมมนา โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในความสำคัญและบทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ และเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดความตระหนัก และหวงแหนในทรัพยากรพรรณพืช และความหลากหลายธรรมชาติในพื้นที่ สร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในระดับชุมชนในการอนุรักษ์นอกถิ่น และผลักดันให้เกิดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทยและขยายขอบข่ายการรวบรวมพันธุ์ไม้ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศในรูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ในการเพิกถอนพื้นที่และการขอใช้พื้นที่ของ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้านางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล แหล่งศึกษาวิจัยเรียนรู้ด้านพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ระดับชุมชน สร้างความตระหนักหวงแหนทรัพยากรพรรณพืช ให้กับประชาชนในพื้นที่ในด้านการอนุรักษ์นอกถิ่นและเป็นฐานในการศึกษาวิจัย เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยผลการรับฟังความคิดเห็น ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ อ.ส.พ. ดำเนินการเพิกถอนและขอใช้พื้นที่ต่อไป