หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดฝึกอบรม การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0
รายละเอียด
       
วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.สายฝน เลาหะวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ และ อ.ธนาภรณ์ พันธุ์จิรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่