หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาตร์ฯ เปิดให้เข้าชมสวนฟรี 🌴
รายละเอียด
       
✨เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี สืบสานพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชและสิ่งแวดล้อม 🌟และเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสคุณค่าความงดงามของทรัพยากรพรรณพืชไทยและตระหนักที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่สืบไป