หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับองค์กรสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์พืช จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 7”
รายละเอียด
       
ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือกับองค์กรสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์พันธ์พืช หรือ Botanic Gardens Conservation International (BGCI) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ “เครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 7” (7th SOUTHEAST ASIA BOTANIC GARDENS (SEABG) NETWORK CONFERENCE) ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการจัดการสวนพฤกษศาสตร์ และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพด้านการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย และการเผยแพร่จิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืชสู่วงกว้าง เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย (Ex Situ Conservation) ตลอดจนเป้าหมายกลยุทธ์ทั่วโลกสำหรับการอนุรักษ์ (Global Strategy for Plant Conservation) โดยมีผู้แทนเครือข่ายสวนพฤกษศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEABG) ทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องจาก ๑๗ ประเทศ จำนวน 100 คน เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ กำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์พืชในถิ่นกำเนิด” อีกทั้งจะมีการหารือในด้านการแสวงหาทุน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือระหว่างสวนพฤกษศาสตร์เครือข่ายเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างยั่งยืนสืบไป