หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
รายละเอียด
       
ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2566 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดลำปาง จัดโดย ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร สำนักบริหาร เพื่อเป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อ.ส.พ. ไปสู่ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากร อ.ส.พ. รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างความยั่งยืน ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของคณะกรรมการ อ.ส.พ และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ในการดำเนินงานของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยมี ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง องค์การสวนพฤกษศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา จากนั้นรับฟังการบรรยายเรื่อง แนวโน้มและทิศทางของสวนพฤกษศาสตร์ในอนาคต โดย ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 และ แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 โดย นางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน เรื่อง แผนอนุรักษ์พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ โดย ดร.กิตติยุทธ ปั้นฉาย ผู้ช่วยภัณฑารักษ์ ส่วนรวบรวมพันธุ์พืช โดยภายในงานสัมมนา มีการนำเสนอแนวคิด /โครงการ ในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์เพื่อความยั่งยืนของแต่ละสำนักในสังกัด อ.ส.พ. โดยการระดมความคิดเห็นของแต่ละส่วนงานภายในสำนัก ตอบข้อซักถามเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา อ.ส.พ.ที่ยั่งยืนต่อไป โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้เข้าศึกษาดูงานภายในพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จังหวัดลำปาง และพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา กรมทรัพยากรธรณี จังหวัดลำปาง