หัวข้อข่าว
        ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐอินเดีย
รายละเอียด
       
วันที่ 18 กันยายน 2566 ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา 2 มหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐอินเดีย ได้แก่ University of Agricultural Sciences (UAS) และ Central Agricultural University (CAU) จำนวน 30 คน โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ด้าน Recent Advances in Medicinal and Aromatic Plants, Ethnobotanical Studies, Analysis of Essential Oils and Formation of Plant Based Products for Entrepreneurship Development และ Skill Development in the Horticulture and Forestry Sector and Entrepreneurship Training for a new startup ภายใต้การสนับสนุนของโครงการ IDP-National Agricultural Higher Education Project, ICAR จากสาธารณรัฐอินเดีย โดยมี ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และส่วนเผยแพร่ความรู้ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเข้ารับการอบรมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2566 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่