หัวข้อข่าว
        อ.ส.พ.ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.การดำเนินงานคุณภาพชีวิตผู้พิการ
รายละเอียด
       
วันที่ 18 กันยายน 2566 นางสาวเสาวภาคย์ แย้มพงศ์ผลิน รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนิติกรผู้เชี่ยวชาญกฎหมายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าร่วมหารือเพื่อให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายการดำเนินการของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 โอกาสนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่การให้บริการ สิ่งอำนวยสะดวกแก่คนพิการ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่