หัวข้อข่าว
        ขอรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ผู้ก่อตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
จากแนวความคิดและปณิธานอันแรงกล้าของ ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ซึ่งขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่อยากให้ประเทศไทยมีสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากล เพื่อทำหน้าที่รวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ นำมาจัดปลูก ขยายพันธุ์ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น ไม้หายาก และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ ทั้งนี้จะเป็นการอนุรักษ์พรรณไม้ของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านพืช เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรพรรณพืชอันล้ำค่าของประเทศให้คงอยู่สืบไป ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ณ เวลานั้นท่านดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ดร.อาณัติ อาภาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่หลายแห่งในทุกภาคของประเทศ เพื่อสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และดร.ทิวา สรรพกิจ อธิบดีกรมป่าไม้ ในขณะนั้น ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ มาเป็นผู้ดำเนินการเรื่องแนวเขตสวนพฤกษศาสตร์ เดือนเมษายน 2535 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากยังไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการดำเนินงานด้านสวนพฤกษศาสตร์ ทำให้การศึกษา ค้นคว้า วิจัยและรวบรวมข้อมูลทางด้านพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อภาวะวิกฤติของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้น โดยในเวลาต่อมา ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์ท่านแรก ดร.จำลอง เพ็งคล้าย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ท่านแรก ตลอดระยะเวลาการทำงาน ศ.ดร.สง่า สรรพศรี เสียสละทุ่มเทในการวางรากฐานและพัฒนางานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทำให้งานด้านสวนพฤกษศาสตร์มีความก้าวหน้าไปอย่างไม่มีขีดจำกัด คณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอรำลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ศ.ดร.สง่า สรรพศรี ผู้ก่อตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตลอดไป