หัวข้อข่าว
        หน้าฝนแล้ว มาป้องกันการชะล้างพังทลายของดินด้วยหญ้าแฝก (โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่กิจกรรมจิตอาสา 904)
รายละเอียด
       
กิจกรรมจิตอาสา 904 ในห้วงที่ผ่านมา สามารถ Download วารสารประจำสัปดาห์ได้ที่ https://jitarsa.school/mag1824TH