หัวข้อข่าว
        บุปผานรา ขิงชนิดใหม่ของโลก
รายละเอียด
       
ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล ผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.จรัญ มากน้อย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พบพืชหายากวงศ์ขิงชนิดใหม่ของประเทศไทย และตีพิมพ์ร่วมกันในวารสาร Edinburgh Journal of Botany เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 โดยเมื่อปี พ.ศ.2543 ดร.จรัญ มากน้อย ได้สำรวจพืชวงศ์ขิงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ในจังหวัดยะลาและนราธิวาส และได้เก็บตัวอย่างพืชสกุล Scaphochlamys ที่จังหวัดนราธิวาส และได้นำไปจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่หอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ ต่อมา ดร. สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล และผศ.ดร. ทยา เจนจิตติกุล ได้ทำการศึกษาทบทวนพืชสกุลนี้ในประเทศไทย และพบว่า ตัวอย่างพืชชนิดนี้เป็นพืชชนิดใหม่ จึงได้ตั้งชื่อว่า “บุปผานรา” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scaphochlamys longipedunculata Maknoi, Ruchis. & Jenjitt เป็นพืชล้มลุก ดอกสีขาว ขึ้นตามพื้นป่าในป่าดิบชื้น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งไว้ในหอพรรณไม้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นตัวอย่างอ้างอิงทางวิชาการแสดงถึงความสำคัญของหอพรรณไม้ในการเป็นแหล่งตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืชไทยและของโลก