ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

Work One

 

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 บนพื้นที่ 72-1-62 ไร่ ในพื้นที่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีภารกิจหลักในการเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์พืชสมุนไพรอีสาน พืชนิเวศเขาหินทราย การใช้ประโยชน์พืชจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน รวบรวมพืชหายากและข้อมูลพรรณพืชที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นันทนาการ พักผ่อนหย่อนใจของเยาชนและประชาชน

ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

                   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูระงำ เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ท้องที่ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 1,662-1-29 ไร่ เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น แห่งใหม่

More


ข่าวประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น


สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร.0-4300-9767
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทร.08-1287-4994
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.0-5501-9633
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร.0-3863-8880-1
More


กิจกรรมที่น่าสนใจ

1.โรงเรือนกล้วยไม้และโรงเรือนเฟิน
Image 01

โรงเรือนกล้วยไม้และโรงเรือนเฟิน เก็บรวบรวมและจัดแสดงกล้วยไม้หลากหลายชนิด เช่น ช้างกระ เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด เอื้องสาย และกล้วยไม้ท้องถิ่นชนิดอื่นๆ กว่า 125 ชนิด และได้มีการจัดแสดงพืชกลุ่มเฟินหลากหลายชนิดไว้ในโรงเรือนเฟิน

More
2.แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร
Image 03

สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีการศึกษารวบรวมพืชสมุนไพรในท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กว่า 154 ชนิด ไว้เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านสมุนไพรสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

More
3.แหล่งเรียนรู้ไม้นํ้าและบัว
Image 02

เป็นแหล่งรวบรวบพรรณไม้น้ำและบัวในท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนำมาจัดแสดงให้ความรู้ในส่วนจัดแสดงไม้น้ำและบัว

More

 

4.แหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
Image 01

ศูนย์เกษตรอินทรีย์ครบวงจรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ การเตรียมดิน การทำปุ๋ยหมัก และการใช้ปุ๋ยหมักในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้

More
5.โรงเรือนที่รวบรวบพืชทนแล้ง
Image 03

โรงเรือนที่รวบรวบพืชทนแล้ง พืชกลุ่มกระบองเพชรและไม้อวบน้ำ จัดแสดงในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาและแอฟริกา

More
6.ทางเดินเขาวงกต
Image 02

สนุกกับการเดินเล่นค้นหาทางออกภายในทางเดินเขาวงกต มีระยะทางประมาณ 550 เมตร

More

 

7.โรงเรือนเพาะขยายพันธุ์ไม้ 
Image 01

โรงเรือนเพาะขยายพันธุ์ไม้  เป็นเรือนเพาะชำภายในสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น มีทั้งหมด 5 โรง เรือน เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมและเพาะขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น พืชสมุนไพร ไม้ประดับ รวมทั้ง
ไม้หายากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

More

 


 

 

ฐานการเรียนรู้ด้านพืช

1.ฐานการเรียนรู้นักสืบพันธุ์ไม้
Image 01

ฐานการเรียนรู้นักสืบพันธุ์ไม้ เป็นฐานที่ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องการระบุชนิด (species) วงศ์ (Family) และสกุล (Genus) ของพืช โดยการศึกษา สังเกตุลักษณะวิสัย (Habit) และองค์ประกอบของพืช ความเหมือนหรือความแตกต่างกันของพืช ซึ่งฐานนี้จะได้นำความรู้ในเรื่อง โครงสร้างพืช ที่เรียน
มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

More
2.ฐานการเรียนรู้เพาะขยายพันธุ์ไม้
Image 03

ฐานการเรียนรู้เพาะขยายพันธุ์ไม้ ให้ความรู้ในด้านการเพาะขยายพันธุ์ไม้ด้วยวิธีต่างๆ และมีการสาธิตเพื่อให้ลงมือปฏิบัติเพาะขยายพันธุ์ไม้ด้วยตัวเอง

More
3.ฐานการเรียนรู้การจักสาน
Image 02

ฐานการเรียนรู้การจักสาน มีการสอนเรื่องการจักสานขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนรุ่นก่อน และเป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

More

 

4.ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
Image 01

ฐานการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ เป็นฐานการเล่าเรื่องประวัติและความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น

More
5.ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพรรณไม้
Image 03

ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในพรรณไม้ ได้เรียนรู้เรื่องการใช้อินดิเคเตอร์ (Indicator) ทดสอบความเป็นกรด-เบส ในพืช ในฐานนี้จะใช้ความรู้ในเรื่องของกรด-เบส และอินดิเคเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้

More
6.ฐานการเรียนรู้นันทนาการ
Image 02

ฐานการเรียนรู้นันทนาการ มีการเล่นเกมส์ ให้ความสนุกและช่วยละลายพฤติกรรมให้มี
ความกล้าแสดงออก ช่วยให้มีไหวพริบดียิ่งขึ้น และเป็นฐานพักผ่อนจากการเข้ากิจกรรมฐานต่างๆ

More

 

7.ฐานการเรียนรู้สมุนไพร
Image 01

ฐานการเรียนรู้สมุนไพร ให้ความรู้ในเรื่องของสมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เก็บรวบรวมไว้ทั้งลักษณะของสมุนไพรต่างๆ  สรรพคุณทางสมุนไพร และส่วนที่ใช้ประโยชน์

More
8.ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
Image 03

ฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จัดแสดงแปลงผักอินทรีย์ มีการสาธิตการทำปุ๋ยหมัก การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ และให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

More
9.ฐานการเรียนรู้สัณฐานวิทยา
Image 02

ฐานการเรียนรู้สัณฐานวิทยา (Morphology)  และสรีรวิทยาของพืช (Physiology) ให้ความรู้ในเรื่องของสัณฐานวิทยาของพืช มีการส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาโครงสร้างและสรีระของพืช เช่น ปากใบ และลำต้น ในฐานนี้จะมีการใช้ความรู้ในเรื่องของสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยาของพืชร่วมด้วย

More

 

10.ฐานการเรียนรู้ของเล่นพรรณไม้  
Image 01

ฐานการเรียนรู้ของเล่นพรรณไม้  เป็นฐานการเรียนรู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การละเล่นของคนรุ่นก่อนๆ โดยประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติ  นำพรรณไม้  ดอกไม้ต่างๆ มาทำเป็นของเล่น และเป็นการปลูกจิตสำนึก  เป็นการส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เยาชน คนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และอนุรักษ์ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านไว้

More

 


 

 

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

 

สำหรับ admin / อัพเดทข่าว / ดูข่าวย้อนหลัง
Thailand Web Stat

Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com