Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Agave americana L.
ชื่อวงศ์

Family name

AGAVACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

มะลิลา Malila (Bangkok) สับปะรดเทศ
ชื่อสามัญ

Common name

Ammerican aloe, Centuryplant
ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Le) Leaf
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

น้ำจากใบ ใช้เป็นยาฆ่าแมลง
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น ใบเดี่ยว รูปใบหอกกว้าง 12-20 ซม. ยาว 100-180 ซม. ปลายใบเป็นหนามแหลม เนื้อใบหนา อวบน้ำ มีเส้นใย ดอกช่อ แยกแขนง ก้านช่อดอกยาว4.5-8 ซม. กลีบรวมยาว 8-10 ซม. สีเขียวแกมเหลือง ผลแห้ง แตกได้ รูปกระบองแกมขอบขนาน ยาว 4 ซม. ปลายเป็นจงอย เมล็ด ผิวเกลี้ยงเป็นมัน
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สมุนไพรไม้พื้นบ้าน เล่ม 4 (613)
QR code