ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Agave americana L. มะลิลา Malila (Bangkok) สับปะรดเทศ Ammerican aloe, Centuryplant AGAVACEAE