เอกสารรายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์

เอกสารแผนกลยุทธ์,แผนงาน,งบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์ ,นโยบาย ,และความเสี่ยง

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แผนวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2563-2565 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563-2565)

แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564

แผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ขยายพันธุ์ยาประจำปี 2561-2564

แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบับทบทวนปี 2561

แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ฉบับทบทวนปี 2560

แผนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ SIP Plan 2560

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2560-2564

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2559-2564

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระยะที่ 2 ปี 2559-2563

แผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2556-2560 ทบทวนและปรับปรุง 2557

รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2556

แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG-CSR) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2555-2559

แผนการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม

 

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง 2563

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์

แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ3-5ปีและแผนปฏิบัต

แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2557-2561

แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2554-2564

แผนเตรียมความพร้องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2556-2561 องคก์สวนพฤกษศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556-2560

แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2555-2559

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556-2560 (ทบทวนและปรับปรุง ปี2556)

แผนกลยุทธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550-2554

คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง 2556)

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2556

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564

 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

ผลการดำเนินงานประจำปี 2563

          - จำนวนนักท่องเที่ยว องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2563

          - รายได้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2563

          - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ (ต.ค2562-มิ.ย.2563)
        
  - ผลตามแผนการปฏิบัติการด้านทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบ 2563

          - สรุปผลการดำเนินงานปี 2563

          - สรุปผลรายได้ปี2563

          - สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย

          - สรุปผลตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านบริหาร 2563

          - รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตปีงบประมาณ 2563

          - ความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ที่ผู้บริหารควรทราบ

          - สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563

          - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2563

          - สรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

 

 

 

คู่มือปฏิบัติงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์


ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร :Mobile: 0-5384-1000
Tel: 0-5384-1000
Fax: 0-5329-9754

E-mail : document@qsbg.mail.go.th

Website : www.qsbg.org

ที่อยู่ :องค์การสวนพฤกษศาสตร์
และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

© 2019 The Botanical Garden Organization. All Rights Reserved | Design by BGO