การบริหารความเสี่ยง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์

Image 03

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 17 ตุลาคม 2559 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ 9/2559 ณ ห้องประชุม 3 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวิสูตร บัวชุม นายภราดร หอมแย้ม นายปิยเกษตร สุขสถาน นางสาวรัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ นางสาวรุจิวัลย์ ศิริวรรณ นางอรวรรณ ไชยพรหม และนางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ

More

กิจกรรมอบรม

Image 02

อ.ส.พ. จัดสัมมนา “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ”เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ดร.สุญาณี เวสสบุตร ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ” (ERP : Enterprise Resource Planning) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2558 ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีนายโยธี โยธาวงศ์ ผู้จัดการบริษัท Info link จำกัด นางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์

More

แกลเลอรี่

Image

รวมภาพอบรม กิจกรรม การประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงองค์การ

More

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นหนึ่งในเทคนิคและวิธีการการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทุกส่วนงานให้ความสำคัญ เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผู้บริหารที่มีความสำคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ สร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล.

More

กิจกรรมที่ผ่านมา

Image 02

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2558เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) . More...

Image 03

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 5/2558เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) . More...

Image 04

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์. More...


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร Image 01

สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร

เข้าสู่ระบบบริการ MIS ต่างๆ ภายในองค์การ

Learn more
BGO E-Document ภายใน
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆภายในองค์การสำหรับคนภายใน เพื่อสะดวกแก่ผู้เข้ามาดาวน์โหลด จึงได้จัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้.

Learn more
BGO E-Document ภายนอก
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆภายในองค์การ เพื่อสะดวกแก่ผู้เข้ามาดาวน์โหลด จึงได้จัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้.

Learn more