CHM กับ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

         องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (The botanical Garden Organization) คือหน่วยงานของภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยตรง ด้วยวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งองค์กการสวนพฤกษศาสตร์นั้นคือ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ของประเทศเพื่อการอนุรักษ์ เก็บรักษา จัดแสดง ศึกษาวิจัย และเผยแพร่องค์ความรู้ออกสู่สาธารณชน องค์การสวนพฤกษสาสตร์จึงถือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ของความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับพรรณไม้ที่สำคัญของประเทศ

         องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (BGO) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านความหลากหลายทางชีวภาพออกมาในหลายรูปแบบ และมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การฯ social network สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดอบรมและสัมนา และช่องทางอื่นอีกมากมายตามความเหมาะสม โดยในเว็บไซต์นี้ถือเป็นที่รวบรวมเอาข่าวสารทั้งหมดมารวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึงและติดตาม

ทรัพยากรและความหลากหลายทางของพรรณไม้ภายใต้องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประเทศไทยถือเป็นประเทศในเขตร้อนที่มีพื้นที่ป่าไม้ที่กว้างและมีความหลากหลายของพรรณไม้ไปตามสภาพพื้นที่ในแต่ละแห่ง เช่น ป่าไม้ในพื้นที่เทือกเขาสลับซับซ้อนทางภาคเหนือ ป่าในบริเวณที่เป็นดินบนทรายทางภาคอีสาน ป่าชายเลนทางภาคตะวันออก ภาคไต้และตามหมู่เกาะต่างๆ เพื่อให้เป็นการเหมาะสมในการเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้เพื่อการจัดแสดง การอนุรักษ์ ค้นคว้าทำวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นทั้งสิ้น 6 แห่งทั่วประเทศ