ทรัพยากรและความหลากหลายทางของพรรณไม้ภายใต้องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประเทศไทยถือเป็นประเทศในเขตร้อนที่มีพื้นที่ป่าไม้ที่กว้างและมีความหลากหลายของพรรณไม้ไปตามสภาพพื้นที่ในแต่ละแห่ง เช่น ป่าไม้ในพื้นที่เทือกเขาสลับซับซ้อนทางภาคเหนือ ป่าในบริเวณที่เป็นดินบนทรายทางภาคอีสาน ป่าชายเลนทางภาคตะวันออก ภาคไต้และตามหมู่เกาะต่างๆ เพื่อให้เป็นการเหมาะสมในการเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้เพื่อการจัดแสดง การอนุรักษ์ ค้นคว้าทำวิจัย และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงได้จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นทั้งสิ้น 6 แห่งทั่วประเทศ