หอพรรณไม้

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

QBG HERBARIUM

Queen Sirikit Botanic Garden Herbarium


พันธกิจ

1. สำรวจและรวบรวมพรรณไม้ของเมืองไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพืช    และเพื่อจัดหาตัวอย่างพืชจริงนำมาจัดปลูกเพื่อการอนุรักษ์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   และศูนย์รวมพรรณไม้สาขาทั่วประเทศ
2. จัดทำและดูแลการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างดอง ผลแห้งและตัวอย่างสไลด์ เพื่อใช้ในงานอนุกรมวิธานจำแนกชนิดพันธุ์พืช
3. ตรวจสอบรายชื่อพรรณไม้และจัดทำป้ายชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ และศูนย์รวมพรรณไม้สาขา และ รับบริการทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้
4. ปฏิบัติงานร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ในการตรวจสอบรายชื่อพืชและจัดทำพื้นที่แสดงวงศ์ไม้ หรือจัดกลุ่มพรรณไม้ เพื่อให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ    แก่สาธารณะชน ทั้งนี้เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นศูนย์พักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาติ ที่ให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์แก่ผู้มาเยี่ยมชมอย่างแท้จริง
5. ค้นคว้า วิจัย ในสาขาที่สนับสนุนงานทางด้านอนุกรมวิธานพืช เช่น งานวิจัยทางด้าน สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา เซลพันธุกรรม พฤกษเคมี isoenzymes และ DNA analysis เป็นต้น 
6. รับผิดชอบการให้ยืม แลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณไม้กับหอพรรณไม้อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยยึดระเบียบปฏิบัติที่กำหนดโดย อ.ส.พ.
7. ติดต่อประสานงานกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่จะเป็นประโยชน์กับกิจกรรมของงานหอพรรณไม้
8. เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการทางด้านพืชหรือพฤกษอนุกรมวิธาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหอพรรณไม้

     
ดร.ปรัชญา ศรีสง่า ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน 
นาย วิทยา ปองอมรกุล
Violaceae 

Pteriophytes, Marantaceae

Ethnobotany
โทร/Tel : 053 841-207
email: Prachaya@qsbg.org 
โทร/Tel : 053 841-207
email: Piyakaset@qsbg.org
โทร/Tel : 053 841-207
email: w_ttaya@yahoo.com
     
ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ น.ส.วรนุช ละอองศรี นาย ชัยยุทธ์ กล่ำแวววงศ์
Arecaceae Genus Nelumbo Papilionaceae
โทร/Tel : 053 841-206
email: ratchadap@qsbg.org
โทร/Tel : 053 841-207
email: Woranuch@qsbg.org
โทร/Tel : 053 841-207
email: Chaiyudth@qsbg.org
     
   
  น.ส. สุรางค์รัชต์ อินทะมุสิก  
  Orchidaceae, Asclepiadaceae  
  โทร/Tel : 053 844-156
email:intamusiks@qsbg.mail.go.th,
surangrajin@gmail.com