ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์


   
  นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
     
 
นายภราดร หอมแย้ม
รองผู้อำนวยการ 1
ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ
  ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
รองผู้อำนวยการ 2
ผอ. สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
     
   
นายภราดร หอมแย้ม
ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ
  นางสาว ปัถวี แสงฉาย
ผอ.สำนักบริหาร
     
   
ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
ผอ. สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
  ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
ผอ.สำนักวิจัยและอนุรักษ์
     
   
  นายธนกร พิลัยลาภ
ผอ.สำนักตรวจสอบภายใน