ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์


   
  นาย รณรงค์ เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
     
 
นาย ภราดร หอมแย้ม
รองผู้อำนวยการ 1
ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ
  ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
รักษาการรองผู้อำนวยการ 2
ผอ. สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง
     
   

หัวหน้าส่วนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน
  นาย ภราดร หอมแย้ม
ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ
     
 
นางสาว ปัถวี แสงฉาย
ผอ. สำนักอำนวยการ
  ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
ผอ. สำนักพัฒนา
และปลูกบำรุง
     
   
  ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
ผอ. ศูนย์ วิจัย และพัฒนา สง่า สรรพศร