สิ่งพิมพ์ (Publication)

เอกสารสิ่งพิมพ์


 สิ่งพิมพ์ที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดพิมพ์ประกอบด้วย ผลงานทางวิชาการ พรรณไม้ต่างๆ โดยรวมอยู่ในหนังสือสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่มที่ 1-7   ซึ่งสามารถติดต่อซื้อได้ ที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึก อาคารศูนย์สารนิเทศ หรือสนใจติดต่อที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ เบอร์โทรศัพท์   0-5384-1400  และ  นอกจากหนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1-8 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ยังได้จัดทำBGO NEWSLETTER เพื่อเผยแพร่ข่าวสารขององค์การฯ ซึ่งเป็นเอกสารสำหรับแจก ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

<< เข้าสู่ระบบสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือพรรณไม้>>

 
 
 
 

QSBG Reseach Article
 
ลำดับ
ดาวน์โหลด    
1 QSBG reseach article 2017-2022 Click