กลยุทธ์องค์การ

img

 

Strategic objectives

1.  Upgrade the botanic garden into a world-class standard.
2. Develop a high standard ex-situ conservation system to serve the Global Strategy for Plant Conservation.
3. Develop high level research and innovation based on biodiversity.
4. Create and add both social and commercial value to all products and services.
5. Develop and improve management efficiency using modern technique to support operations under critical perspective.

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

1. ยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์มาตรฐานระดับโลก (Goal: BGCI standard)
2. มุ่งสร้าง และพัฒนาการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดสู่มาตรฐานระดับโลก (Goal: Global Strategy for Plant Conservation)
3. มุ่งการศึกษา วิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Goal: Biodiversity Research and Innovation)
4. สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ บริการ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการเรียนรู้ ทั้งมูลค่าเชิงสังคมและพาณิชย์ (Goal: ผลตอบแทนเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม)
5. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่เพื่อรองรับการดำเนินงานภายใต้สภาวะวิกฤติ