ศูนย์การเรียนรู้ด้านพืช

ระบบ e-Learning (Electronic learning) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการเรียนการสอน e-Learning เป็นลักษณะการเรียนการสอนทางไกล โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในชั้นเรียนในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ตามอัธยาศัย
ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ตามความถนัด ตามความสนใจ (เว้นแต่บางเนื้อหาที่มีข้อแนะนำให้เรียนตามขั้นตอน ตามโปรแกรมที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดไว้) โดยหลังจากการศึกษาบทเรียนผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียนและประเมินผลได้ด้วยตนเอง
ในการเรียนการสอนลักษณะนี้ ต้องอาศัยความตั้งใจ ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ของผู้เรียน ในการศึกษาบทเรียน เพราะ ในระหว่างที่ผู้เรียนศึกษาบทเรียนจะไม่ถูกควบคุม เพราะเนื่องจากเป็นลักษณะการเรียนตามอัธยาศัย ตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน ซึ่งเป็นทางเลือกและโอกาสในการเรียนรู้อีกทางหนึ่งในปัจจุบัน
e-Learning จึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการนำเอาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน โอกาสในการศึกษาหาความรู้ และการแสดงความคิดเห็นนอกห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างแท้จริง

>> ระบบ e-Learning (Electronic learning)