คณะกรรมการ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์       
    นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
ประธานคณะกรรมการ
   
         
   
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
กรรมการ
  นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
กรรมการ
  พลตำรวจตรีวิวัฒน์ ชัยสังฆะ
กรรมการ
 
       
 
       
         
   
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
  นายนำชัย แสนสุภา
กรรมการ
  ร้อยตำรวจโทหญิงศรัณย์กร เลิศโอภาส
กรรมการ
         
     
นายวีระชัย อมรรัตน์
กรรมการ
      นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
กรรมการ
         
         

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.