คณะกรรมการ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
  นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
ประธานคณะกรรมการ
 
     
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
กรรมการ
พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
กรรมการ
     
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
นายนำชัย แสนสุภา
กรรมการ
ร้อยตำรวจโทหญิงศรัณย์กร เลิศโอภาส
กรรมการ
     
นายวีระชัย อมรรัตน์
กรรมการ
พลตำรวจตรีวิวัฒน์ ชัยสังฆะ
กรรมการ
นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
กรรมการ
     
   
   นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม
กรรมการ
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.

กฏบัตรคณะกรรมการ
1.กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ.
2.กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน อ.ส.พ.
3.กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์55
4.กฏบัตรของคณอนุกลั่นกรองแผนงานและติดตามประเมินผลองค์การสวนพฤกษศาสตร์
5.กฏบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
6.กฏบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
7.กฏบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
8.กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9.กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์56
10.กฎบัตรของสำนัก56
11.ปรับปรุงกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์
12.ปรับปรุงกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์
13.กฎบัตรคณะอนุกรรมการวิชาการ