คณะกรรมการ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์       
    นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
ประธานคณะกรรมการ
   
         
   
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการ
  นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
กรรมการ
  พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
กรรมการ
*หมายเหตุ : เกษียณอายุครบ 65 ปี
       
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65
       
         
   
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
  นายนำชัย แสนสุภา
กรรมการ
  ร้อยตำรวจโทหญิงศรัณย์กร เลิศโอภาส
กรรมการ
         
   
นายวีระชัย อมรรัตน์
กรรมการ
  พลตำรวจตรีวิวัฒน์ ชัยสังฆะ
กรรมการ
  นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
กรรมการ
         
         

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.