คณะกรรมการ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์       
    นายพงศ์บุณย์ ปองทอง
ประธานคณะกรรมการ
   
         
   
นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล
กรรมการ
  นายประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
กรรมการ
  พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
กรรมการ
         
   
นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการ
  นายนำชัย แสนสุภา
กรรมการ
  ร้อยตำรวจโทหญิงศรัณย์กร เลิศโอภาส
กรรมการ
         
   
นายวีระชัย อมรรัตน์
กรรมการ
  พลตำรวจตรีวิวัฒน์ ชัยสังฆะ
กรรมการ
  นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์
กรรมการ
         
         

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.