คณะกรรมการ

คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
 
นางปัจฉิมา ธนสันติ
ประธานกรรมการ
 
     
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
กรรมการ
นายจรูญ อิ่มเอิบสิน
กรรมการ
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์
กรรมการ
     
นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
กรรมการ
นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศร
กรรมการ
พลตรี ณัฏฐพัชร สุกลรังสฤษฏ์
กรรมการ
     
 
นายสิรินทร์ แก้วละเอียด
กรรมการ

กรรมการ
นายธนิต ธงทอง
กรรมการ
     

รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.
รายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ.

กฏบัตรคณะกรรมการ
1.กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ.2560
2.กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน อ.ส.พ.2560
3.กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.พ.
4.กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน อ.ส.พ.

5.กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์55
6.กฏบัตรของคณอนุกลั่นกรองแผนงานและติดตามประเมินผลองค์การสวนพฤกษศาสตร์
7.กฏบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
8.กฏบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
9.กฏบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์
10.กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
11.กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ องค์การสวนพฤกษศาสตร์56
12.กฎบัตรของสำนัก56
13.ปรับปรุงกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์
14.ปรับปรุงกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์
15.กฎบัตรคณะอนุกรรมการวิชาการ