โครงสร้างองค์การ

การบริหารและแบ่งส่วนงาน     โครงสร้างสำนักมีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมให้งานเป็นไปตามนโยบายขององค์การฯ และ การแบ่งย่อยงานออกเป็นส่วนและงาน ตามภาระกิจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 5 สำนัก ประกอบด้วย

1.สำนักวิจัยและอนุรักษ์

 2.สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

3. สำนักบริหาร

4.สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์

5.สำนักตรวจสอบภายใน