วิสัยทัศน์และพันธกิจ

img

 

    องค์กรของประเทศที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการด้านสวนพฤกษศาสตร์ ( Botanical garden )ให้เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การจัดแสดง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สาธารณชนและถือได้ว่าสวนพฤกษศาสตร์เป็นดัชนีวัดความเจริญของประเทศทุกประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     "เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่งคง ยั้งยืนด้านทรัพยากรพันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อมของประเทศ"

พันธกิจ (Mission)

     พันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นวิธีการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยได้มีการกำหนดพันธกิจไว้ 3 ประการ คือ
1) เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึ่งของประเทศ ภายในปี 2565
2) เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของประเทศ
3) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกิจการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน