วิสัยทัศน์และพันธกิจ

img

 

    องค์กรของประเทศที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการด้านสวนพฤกษศาสตร์ ( Botanical garden )ให้เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การจัดแสดง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สาธารณชนและถือได้ว่าสวนพฤกษศาสตร์เป็นดัชนีวัดความเจริญของประเทศทุกประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

img

พันธกิจ (Mission Statement)

img